Har politikerne fulgt opp svinetragedien?

I juni 2019 viste NRK Brennpunkt «Griseindustriens hemmeligheter». En grusom film om svineproduksjon i Norge. Landbruksminister Bollestad kalte inn de ansvarlige på teppet.  To år senere viser NRK igjen forferdelige bilder fra norsk svineproduksjon av dyr som virkelig lider. Mattilsynet, Norsvin, slakterier, dyretransport, Animalia, KSL og veterinærer skal fange opp dyrelidelser i svineproduksjon i Norge. For at…

Dato: 11. juni 2021

Tekst: Mariann Tveter

I juni 2019 viste NRK Brennpunkt «Griseindustriens hemmeligheter». En grusom film om svineproduksjon i Norge. Landbruksminister Bollestad kalte inn de ansvarlige på teppet.

 
To år senere viser NRK igjen forferdelige bilder fra norsk svineproduksjon av dyr som virkelig lider. 
Mattilsynet, Norsvin, slakterier, dyretransport, Animalia, KSL og veterinærer skal fange opp dyrelidelser i svineproduksjon i Norge.


For at dyr ikke skal lide må noen tørre å ta de vonde samtalene med de involverte svinebøndene. Det er kun to løsninger:

  1. Videre drift med dyrevelferd
  2. Avvikling av dyrehold

Landbruksminister Bollestad sitter med det øverste ansvaret.

Noen har tydeligvis ikke gjort jobben sin.  


Har du spurt landbruksminister Bollestad om hvorfor de ansvarlige fortsatt lar dyr lide i norsk svineproduksjon?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

For oss er det viktig at det er Mattilsynet som har ansvaret og gjennomfører tilsyn i Norge. Derfor mener vi at Mattilsynet må styrkes.

Vi understreker også viktigheten av samarbeid med næringa om dyrevelferd og at dette arbeidet er faktabasert. 

Dette er forhold som vi i Stortinget tar opp med statsråden gjennom behandlinga av jordbruksoppgjøret. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

I 2017, et og halvt år før den første dokumentaren, sendte vi spørsmål til landbruks- og matministeren om dyremishandlingssaker og problemer knytta til dyrevelferden med bakgrunn i at mange griser ble funnet døde, skadde og avmagrede.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70458

Daværende landbruks- og matminister Dale svarte at han «er trygg på at Mattilsynet fortsatt vil være leveringsdyktige på sine viktige ansvarsområder» innen dyrevelferd til tross for kuttene som regjeringen gjorde.


Bildene som vi har sett viser at regjeringens påstand har vært beviselig feil. Mattilsynet er ikke i dag i stand til å være leveringsdyktige når det er avdekket hvordan forholdene er på enkelte bruk.

Dette rammer også de personene som sørger for god dyrevelferd for sine griser.

27. februar i fjor tok vi igjen opp regjeringens manglende arbeid med dyrevelferd.

Svarene viser at Bollestad hverken har fulgt opp en samlet næringskomite sin avgjørelse om at det skal arbeides med alternativer til kastering av hanngris, eller sikret Mattilsynet nok ressurser.

Stortinget 27.februar 2020

Nils Kristen Sandtrøen (A) [12:39:39]: I behandlingen av jordbruksmeldingen i 2017 var næringskomiteen innom et av de helt konkrete problemene som er en del av denne debatten, spesielt i griseproduksjonen. Der påpekte en samlet komité, altså representanter fra alle partier, at komiteen imøteså regjeringens videre arbeid med nye metoder for og alternativer til kastrering av hanngris.

Kan landbruksministeren redegjøre litt for hvordan regjeringen har fulgt opp dette i det videre arbeidet med jordbruksmeldingen og implementeringen av den?

Statsråd Olaug Vervik Bollestad [12:40:19]: Jeg kan ikke gå inn i spørsmål knyttet til denne ene saken, men jeg har vært opptatt av det som handler om svinekjøttproduksjonen og ulike sider av den.

Vi har hatt inne alle organisasjonene og alle etatene som jobber tett på grisenæringen, samt grisenæringen selv, for å sikre et bedre dyrevelferdsprogram.

Det som har kommet fram, bl.a. gjennom Brennpunkt, er forkastelig, og vi var nødt til å ta tak i mange punkter, både opplæringen, kvaliteten og det som blir gjort i forbindelse med transport og i slakteriene. En må klare å få til hele kjeden og få den enkelte bonden til å skjønne hvor viktig det er å delta i dyrevelferdsprogrammet og ta det ansvaret en har for en god dyrevelferd. Vi ser at oppmøtet og gjennomføringen blir bedre og bedre for svinenæringen.

https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Referat/Stortinget/2019-2020/refs-201920-02-27/?all=true

Begge sviktene hos regjeringen med mangelfull oppfølging av Mattilsynet og regjeringens unnlatelse av å følge opp konkrete dyrevelferdsproblemer vil vi igjen påpeke nå med behandlingen av jordbruksoppgjøret.

Guro Angell Gimse (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Jeg har ved en rekke anledninger tatt opp dyrevelferd med statsråden , god dyrevelferd SKAL vi ha .

Derfor er vi nødt til å sette et sterkere fokus på det.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Her er vårt spørsmål, stilt i Stortinget denne uken av vår repr. Per Espen Stoknes:


Det er nylig dokumentert at det fremdeles foregår alvorlige lovbrudd og dyreplageri i norsk grisehold, som syke og skadde dyr som ikke får oppfølging, griser som vasser i sin egen avføring og purker som står så trangt at de ikke har mulighet til å snu seg rundt.

Tiltakene bransjen gjennomførte etter NRK Brennpunkt-dokumentaren “Griseindustriens hemmelighet” fra 2019 har åpenbart ikke løst problemet.

Mener statsråden, i lys av dette, at det bør opprettes et eget dyretilsyn som er uavhengig av Mattilsynet og landbruksdepartementet?

Marie Sneve Martinussen (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

I juni 2019 viste NRK Brennpunkt «Griseindustriens hemmeligheter». En grusom film om svineproduksjon i Norge. Landbruksminister Bollestad kalte inn de ansvarlige på teppet.

 
To år senere viser NRK igjen forferdelige bilder fra norsk svineproduksjon av dyr som virkelig lider. 
Mattilsynet, Norsvin, slakterier, dyretransport, Animalia, KSL og veterinærer skal fange opp dyrelidelser i svineproduksjon i Norge.


For at dyr ikke skal lide må noen tørre å ta de vonde samtalene med de involverte svinebøndene. Det er kun to løsninger:

  1. Videre drift med dyrevelferd
  2. Avvikling av dyrehold

Landbruksminister Bollestad sitter med det øverste ansvaret.

Noen har tydeligvis ikke gjort jobben sin.  


Har du spurt landbruksminister Bollestad om hvorfor de ansvarlige fortsatt lar dyr lide i norsk svineproduksjon?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

For oss er det viktig at det er Mattilsynet som har ansvaret og gjennomfører tilsyn i Norge. Derfor mener vi at Mattilsynet må styrkes.

Vi understreker også viktigheten av samarbeid med næringa om dyrevelferd og at dette arbeidet er faktabasert. 

Dette er forhold som vi i Stortinget tar opp med statsråden gjennom behandlinga av jordbruksoppgjøret. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

I 2017, et og halvt år før den første dokumentaren, sendte vi spørsmål til landbruks- og matministeren om dyremishandlingssaker og problemer knytta til dyrevelferden med bakgrunn i at mange griser ble funnet døde, skadde og avmagrede.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70458

Daværende landbruks- og matminister Dale svarte at han «er trygg på at Mattilsynet fortsatt vil være leveringsdyktige på sine viktige ansvarsområder» innen dyrevelferd til tross for kuttene som regjeringen gjorde.


Bildene som vi har sett viser at regjeringens påstand har vært beviselig feil. Mattilsynet er ikke i dag i stand til å være leveringsdyktige når det er avdekket hvordan forholdene er på enkelte bruk.

Dette rammer også de personene som sørger for god dyrevelferd for sine griser.

27. februar i fjor tok vi igjen opp regjeringens manglende arbeid med dyrevelferd.

Svarene viser at Bollestad hverken har fulgt opp en samlet næringskomite sin avgjørelse om at det skal arbeides med alternativer til kastering av hanngris, eller sikret Mattilsynet nok ressurser.

Stortinget 27.februar 2020

Nils Kristen Sandtrøen (A) [12:39:39]: I behandlingen av jordbruksmeldingen i 2017 var næringskomiteen innom et av de helt konkrete problemene som er en del av denne debatten, spesielt i griseproduksjonen. Der påpekte en samlet komité, altså representanter fra alle partier, at komiteen imøteså regjeringens videre arbeid med nye metoder for og alternativer til kastrering av hanngris.

Kan landbruksministeren redegjøre litt for hvordan regjeringen har fulgt opp dette i det videre arbeidet med jordbruksmeldingen og implementeringen av den?

Statsråd Olaug Vervik Bollestad [12:40:19]: Jeg kan ikke gå inn i spørsmål knyttet til denne ene saken, men jeg har vært opptatt av det som handler om svinekjøttproduksjonen og ulike sider av den.

Vi har hatt inne alle organisasjonene og alle etatene som jobber tett på grisenæringen, samt grisenæringen selv, for å sikre et bedre dyrevelferdsprogram.

Det som har kommet fram, bl.a. gjennom Brennpunkt, er forkastelig, og vi var nødt til å ta tak i mange punkter, både opplæringen, kvaliteten og det som blir gjort i forbindelse med transport og i slakteriene. En må klare å få til hele kjeden og få den enkelte bonden til å skjønne hvor viktig det er å delta i dyrevelferdsprogrammet og ta det ansvaret en har for en god dyrevelferd. Vi ser at oppmøtet og gjennomføringen blir bedre og bedre for svinenæringen.

https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Referat/Stortinget/2019-2020/refs-201920-02-27/?all=true

Begge sviktene hos regjeringen med mangelfull oppfølging av Mattilsynet og regjeringens unnlatelse av å følge opp konkrete dyrevelferdsproblemer vil vi igjen påpeke nå med behandlingen av jordbruksoppgjøret.

Guro Angell Gimse (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Jeg har ved en rekke anledninger tatt opp dyrevelferd med statsråden , god dyrevelferd SKAL vi ha .

Derfor er vi nødt til å sette et sterkere fokus på det.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Her er vårt spørsmål, stilt i Stortinget denne uken av vår repr. Per Espen Stoknes:


Det er nylig dokumentert at det fremdeles foregår alvorlige lovbrudd og dyreplageri i norsk grisehold, som syke og skadde dyr som ikke får oppfølging, griser som vasser i sin egen avføring og purker som står så trangt at de ikke har mulighet til å snu seg rundt.

Tiltakene bransjen gjennomførte etter NRK Brennpunkt-dokumentaren “Griseindustriens hemmelighet” fra 2019 har åpenbart ikke løst problemet.

Mener statsråden, i lys av dette, at det bør opprettes et eget dyretilsyn som er uavhengig av Mattilsynet og landbruksdepartementet?

Marie Sneve Martinussen (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Ukas norske råvarer i sesong

Les mer

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.