Potet-krigen: Grue 21.09.17 Einar
Potet-krigen: Grue 21.09.17 Einar

Hvordan skal politikerne sikre nok bønder?

På mandag snakket jeg med tre mjølkebønder som sa at nok er nok. De legger ned mjølkeproduksjonen sin. De gidder ikke lenger produsere trygg mat på dugnad.  Der forsvant den bygda.  Kunnskap om matproduksjon og fellesgoder, som disse tre mjølkebøndene har ervervet gjennom generasjoner, blir borte med et pennestrøk. De er ikke de eneste som…

Dato: 30. april 2021

Tekst: Mariann Tveter

På mandag snakket jeg med tre mjølkebønder som sa at nok er nok. De legger ned mjølkeproduksjonen sin. De gidder ikke lenger produsere trygg mat på dugnad. 

Der forsvant den bygda. 

Kunnskap om matproduksjon og fellesgoder, som disse tre mjølkebøndene har ervervet gjennom generasjoner, blir borte med et pennestrøk.

De er ikke de eneste som har lagt ned. De siste ti årene er 8 000 gårdsbruk nedlagt, og hver eneste dag fortsetter to gardbrukere nedleggelsen. 

I april 2020 var Norge tomt for storfe. Et halvt år etter var reguleringslageret tomt for svin. Like før jul var kvotetaket på mjølk nådd. For første gang på 25 år måtte vi importerer mjølk. 

Det betyr at Sverige har fungert som Norges matberedskapslager i mange år. Stengte grenser betydde import fra Tyskland. Mat vi kan produsere selv. 

Men som den norske bonden ikke får nok penger for å produsere. 

Erling Berge, pensjonert mjølkebonde, forteller at bonden ikke kan leve av tilskudd. Bonden må få betalt for råvaren. Fjern tilskuddene og gi bonden 9 kr liter’n for mjølka er forslaget fra Berge. Det er på tide å rendyrke verdikjeden mat. Bonde, foredling og butikk. 

Midt i en pandemi har innbyggere i Norge fått mer kunnskap om framtidens trusselbilde. Mat på bordet kan bli den største trusselen.

Selvforsyningsgraden er i dag under 40 prosent. 

Hvordan skal ditt parti sikre at vi har nok bønder som produserer mat?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Vi må øke bondens inntekt. Det må rett og slett bli mer lønnsomt å produsere maten. Mer av pengene må gå til de tusenvis som produserer maten og mindre til de tre selskapene som selger den.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Det er tragisk det som skjer i jordbruket nå. Jordbruksarealet går ned, sysselsettingen i jordbruket går ned, en større og større andel av produksjonen sentraliseres mot noen geografiske områder, importen av fôrråstoffer øker og selvforsyninga er faretruende lav. Når landbruksarealer går ut av drift forsterker det vår avhengighet av importert fôr og importerte matvarer. Dette ødelegger et av våre største fortrinn – ren og trygg mat fra hele landet. Høyresidens gjengroing av det norske kulturlandskapet og den økte fraflytting fra distriktene er spesielt farlig i en tid hvor klimaendringene svekker jordressursene i hele verden. Det kan derfor potensielt bli katastrofalt å øke avhengigheten til import. 

Ny kurs i jordbrukspolitikken må derfor skje nå, hvis vi skal være i stand til selvforsyning på mellomlang sikt. 

SV vil ha en politikk som styrker inntektene til små aktører, styrker jordbruksstrukturen og øker norsk matsikkerhet. Vi vil ha en politikk som tar i bruk nasjonale ressurser til å produsere mat. Vi må raskt bli mindre avhengig importert kraftfôr, mer avhengig av våre rike utmarksbeiter. Vi foreslår derfor tilskuddssystemer som holder mer av landbruksjorda i hevd og som utnytter grovfôrressursene og beitene bedre. Vi vil ha et sterkt importvern og en nasjonal strategi for økt selvstendig norsk matproduksjon der man korrigerer for importert fôr, slik at det er reell selvbergingsgrad det er snakk om, og der man i større grad enn i dag baserer husdyrproduksjonen på norsk grovfôr. Vi vil ha jordbruksoppgjør som gjør det mulig å leve av å være bonde, spesielt på de små og mellomstore brukene og kombinert med andre yrker. Yrkesutøvere i landbruket må ha en årsinntekt og en inntektsutvikling på linje med andre yrkesgrupper i samfunnet. 

Det er mange ting som påvirker jordbruket. Makta til de tre store matvarekjedene i Norge har blitt et stort problem som undergraver målene for norsk matproduksjon om (landbruk i hele landet basert på norske arealressurser). Triopolet vi nå ser, hvor kjedene kontrollerer stadig flere deler av verdikjeden svekker bønders inntekter, øker import, svekker mangfoldet og øker sentraliseringen. Det er nødvendig med kraftige tiltak for å bryte opp kjedenes makt. SV står foresløpig alene om å ville lovfeste klare skiller mellom hvem som skal selge mat, produsere mat og distribuere mat.

Vi er overbevist om at dette er riktig hvis målet virkelig er selvforsyning med utgangspunkt i norske ressurser.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Først må jeg få poengtere at innledningen på spørsmålet er veldig tendensiøs.

Venstre bidrar til å sikre rekruttering i jordbruket ved å satse på god utdanning. Videre er Venstre for et mangfoldig landbruk og vi  bygger vår jordbrukspolitikk på stolpene i norsk landbruk, blant annet kanalisering og tollvern.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Landbrukspolitikken må endres vekk fra en volumproduksjon og over til en produksjon som står i forhold til ressursene i Norge. Bonden må få bedre betalt for å utnytte ressursgrunnlaget der gården ligger og for å levere kvalitet.

Det er behov for nye omsetningsløsninger som kan medføre at bonden sitter igjen med en større andel av verdiskapinga. Kjedenes makt og anonymisering av maten må stoppes. Vi kan ikke fortsette med et landbruk som går på helsa løs for bonden, dyra, jorda og kloden.

Marie Sneve Martiniussen (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

På mandag snakket jeg med tre mjølkebønder som sa at nok er nok. De legger ned mjølkeproduksjonen sin. De gidder ikke lenger produsere trygg mat på dugnad. 

Der forsvant den bygda. 

Kunnskap om matproduksjon og fellesgoder, som disse tre mjølkebøndene har ervervet gjennom generasjoner, blir borte med et pennestrøk.

De er ikke de eneste som har lagt ned. De siste ti årene er 8 000 gårdsbruk nedlagt, og hver eneste dag fortsetter to gardbrukere nedleggelsen. 

I april 2020 var Norge tomt for storfe. Et halvt år etter var reguleringslageret tomt for svin. Like før jul var kvotetaket på mjølk nådd. For første gang på 25 år måtte vi importerer mjølk. 

Det betyr at Sverige har fungert som Norges matberedskapslager i mange år. Stengte grenser betydde import fra Tyskland. Mat vi kan produsere selv. 

Men som den norske bonden ikke får nok penger for å produsere. 

Erling Berge, pensjonert mjølkebonde, forteller at bonden ikke kan leve av tilskudd. Bonden må få betalt for råvaren. Fjern tilskuddene og gi bonden 9 kr liter’n for mjølka er forslaget fra Berge. Det er på tide å rendyrke verdikjeden mat. Bonde, foredling og butikk. 

Midt i en pandemi har innbyggere i Norge fått mer kunnskap om framtidens trusselbilde. Mat på bordet kan bli den største trusselen.

Selvforsyningsgraden er i dag under 40 prosent. 

Hvordan skal ditt parti sikre at vi har nok bønder som produserer mat?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Vi må øke bondens inntekt. Det må rett og slett bli mer lønnsomt å produsere maten. Mer av pengene må gå til de tusenvis som produserer maten og mindre til de tre selskapene som selger den.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Det er tragisk det som skjer i jordbruket nå. Jordbruksarealet går ned, sysselsettingen i jordbruket går ned, en større og større andel av produksjonen sentraliseres mot noen geografiske områder, importen av fôrråstoffer øker og selvforsyninga er faretruende lav. Når landbruksarealer går ut av drift forsterker det vår avhengighet av importert fôr og importerte matvarer. Dette ødelegger et av våre største fortrinn – ren og trygg mat fra hele landet. Høyresidens gjengroing av det norske kulturlandskapet og den økte fraflytting fra distriktene er spesielt farlig i en tid hvor klimaendringene svekker jordressursene i hele verden. Det kan derfor potensielt bli katastrofalt å øke avhengigheten til import. 

Ny kurs i jordbrukspolitikken må derfor skje nå, hvis vi skal være i stand til selvforsyning på mellomlang sikt. 

SV vil ha en politikk som styrker inntektene til små aktører, styrker jordbruksstrukturen og øker norsk matsikkerhet. Vi vil ha en politikk som tar i bruk nasjonale ressurser til å produsere mat. Vi må raskt bli mindre avhengig importert kraftfôr, mer avhengig av våre rike utmarksbeiter. Vi foreslår derfor tilskuddssystemer som holder mer av landbruksjorda i hevd og som utnytter grovfôrressursene og beitene bedre. Vi vil ha et sterkt importvern og en nasjonal strategi for økt selvstendig norsk matproduksjon der man korrigerer for importert fôr, slik at det er reell selvbergingsgrad det er snakk om, og der man i større grad enn i dag baserer husdyrproduksjonen på norsk grovfôr. Vi vil ha jordbruksoppgjør som gjør det mulig å leve av å være bonde, spesielt på de små og mellomstore brukene og kombinert med andre yrker. Yrkesutøvere i landbruket må ha en årsinntekt og en inntektsutvikling på linje med andre yrkesgrupper i samfunnet. 

Det er mange ting som påvirker jordbruket. Makta til de tre store matvarekjedene i Norge har blitt et stort problem som undergraver målene for norsk matproduksjon om (landbruk i hele landet basert på norske arealressurser). Triopolet vi nå ser, hvor kjedene kontrollerer stadig flere deler av verdikjeden svekker bønders inntekter, øker import, svekker mangfoldet og øker sentraliseringen. Det er nødvendig med kraftige tiltak for å bryte opp kjedenes makt. SV står foresløpig alene om å ville lovfeste klare skiller mellom hvem som skal selge mat, produsere mat og distribuere mat.

Vi er overbevist om at dette er riktig hvis målet virkelig er selvforsyning med utgangspunkt i norske ressurser.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Først må jeg få poengtere at innledningen på spørsmålet er veldig tendensiøs.

Venstre bidrar til å sikre rekruttering i jordbruket ved å satse på god utdanning. Videre er Venstre for et mangfoldig landbruk og vi  bygger vår jordbrukspolitikk på stolpene i norsk landbruk, blant annet kanalisering og tollvern.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Landbrukspolitikken må endres vekk fra en volumproduksjon og over til en produksjon som står i forhold til ressursene i Norge. Bonden må få bedre betalt for å utnytte ressursgrunnlaget der gården ligger og for å levere kvalitet.

Det er behov for nye omsetningsløsninger som kan medføre at bonden sitter igjen med en større andel av verdiskapinga. Kjedenes makt og anonymisering av maten må stoppes. Vi kan ikke fortsette med et landbruk som går på helsa løs for bonden, dyra, jorda og kloden.

Marie Sneve Martiniussen (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Ukas norske råvarer i sesong

Les mer

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.